Gwiezdny Statek

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2018

 1. Organizatorem konkursu jest Soleckie Centrum Kultury

 2. Konkurs rozpoczyna się 1-go kwietnia 2018 r. i trwać będzie do 7 maja 2018r.

 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Mój Magiczny Statek Kosmiczny”.

 4. Konkurs będzie rozpatrywany w 3 kategoriach:

  1. Szkoły Podstawowe do 6 kl.

  2. Szkoły Podstawowe powyżej klasy 6. i gimnazjum

  3. Szkoły ponadgimnazjalne

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie w Soleckim

do dnia 7-go maja 2018 roku.

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką (rysunek, malarstwo) w formacie A3 do A1 lub pracą przestrzenną do wielkości 1m3 Temat pracy: „Mój Magiczny Statek Kosmiczny”.

 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi z wyłączeniem (wyklejanek, plasteliny itp.) i wcześniej nieopublikowanymi.

 3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

 5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 7. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

 8. Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas „Gwiezdnego Dnia”12 maja 2018 roku. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.sck-solec.com i na Facebooku.

 4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

 5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

 7. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

 8. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 9. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.sck-solec.com oraz u nauczycieli plastyki/sztuki