O nas

Dowiedz się o nas więcej

Demagogom od siedmiu boleści Zakładamy dziś szlaban na usta Tolerancja niech tutaj zagości Ludzie przecież mają różne gusta”

Ten fragment autorskiej piosenki kabaretu „Szlaban” jest najlepszym mottem tego wszystkiego, co dzieje się pod dachem i nie tylko, co firmuje   SOLECKIE CENTRUM KULTURY

W tym roku Placówka nasza obchodzi 35. urodziny i jak gołym okiem widać – dojrzewa z dnia na dzień, prowadząc bogate życie codzienne i odświętne. Mamy nadzieję, że zauważają to przede wszystkim odbiorcy naszych propozycji, mieszkańcy Solca Kujawskiego

SOLECKIE CENTRUM KULTURY w artystycznych programach i plenerowych imprezach stara się zajmować obszarami tematycznymi i społecznymi, które określić można przy pomocy prostych słów: serdeczność, integracja, uśmiech, łagodność obyczajów, wrażliwość na sztukę i walka z przemocą

SOLECKIE CENTRUM KULTURY ma swoje firmowe imprezy, które wychodzą daleko poza granice Solca Kujawskiego. Największym autorskim projektem Reginy Osińskiej jest Europejski Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych – „Terapia Śmiechem”. To nie tylko przegląd, ale także batalia o znaczenie śmiechu w rehabilitacji osób upośledzonych. Swoje znaczenie i rozgłos mają już Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich „Teatr po pracy”, pokazujące jak teatr może być szlachetnym hobby dla osób dorosłych o różnych zawodach, czego żywym przykładem jest Grupa Teatralna SCK „Szlaban”

RODO

Klauzula informacyjna Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim informuje, że: 1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe Administratora to: Soleckie Centrum Kultury, ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 1 , 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 01 57, e-mail: sekretariat@sck-solec.com 2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. Łukasz Stamm, e- mail: daneosobowe@soleckujawski.pl 3 Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby: – wykonywać zadania statutowe Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim realizowane w interesie publicznym, – wypełniać obowiązki prawne ciążące na Administratorze, – prowadzić działania promocyjne, marketingowe, – wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną oraz związane z nimi rozliczenia finansowe lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. 4 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio: – niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), – prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów promocyjnych i marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); – Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu, prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 5 W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów, w tym na współpracę ​ przy wykonywaniu zadań statutowych Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim. Administrator może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom: – osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, – podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych, – innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom, współorganizatorom konkursów itp. 6 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia. 7 Ma Pani/Pan prawo do: – żądania udostępniania swoich danych osobowych, – ich sprostowania, – ich usunięcia, – ograniczenia przetwarzania, – przenoszenia danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem, – wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a. 9 Uprawnienia, o których mowa w punktach 7 i 8 może Pani/Pan realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: sekretariat@sck-solec.com 10 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim bądź zawarcia umowy albo załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania a w przypadku rozliczeń finansowych – danych niezbędnych do wystawienia dokumentów księgowych, nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3. ​11 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Sprzymierzeńcy,
sponsorzy
darczyńcy i patroni
mile widziani!

Soleckie Centrum Kultury
skontaktuj się z nami:

 

 • ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 1
 • 86-050 Solec Kujawski
 • NIP 953 10 26 793
 • Nr konta: 20 1240 3507 1111 0000 3057 8917
 • Dyrektor: Regina Osińska
 • SOLECKIE CENTRUM KULTURY

Kasa czynna:

 • Poniedziałek 8.00 - 15.00
 • Wtorek 8.00 - 16.30
 • Środa 8.00 - 15.00
 • Czwartek 8.00 - 15.00
 • Piątek 8.00 - 15.00

KINO “KULTURA” KASA CZYNNA:

 • Sobota - 30 minut przed seansem filmowym
Rezerwacje biletów: www.idedokina.pl

Wpłaty na zajęcia artystyczne

W tytule przelewu proszę wpisać:

Imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj zajęć.

Nr konta: 20 1240 3507 1111 0000 3057 8917