Rodo

Rodo

Klauzula informacyjna Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim informuje, że: 1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe Administratora to: Soleckie Centrum Kultury, ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 1 , 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 01 57, e-mail: sekretariat@sck-solec.com 2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. Łukasz Stamm, e- mail: daneosobowe@soleckujawski.pl 3 Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby: – wykonywać zadania statutowe Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim realizowane w interesie publicznym, – wypełniać obowiązki prawne ciążące na Administratorze, – prowadzić działania promocyjne, marketingowe, – wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną oraz związane z nimi rozliczenia finansowe lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. 4 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio: – niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), – prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów promocyjnych i marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); – Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu, prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 5 W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów, w tym na współpracę ​ przy wykonywaniu zadań statutowych Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim. Administrator może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom: – osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, – podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych, – innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom, współorganizatorom konkursów itp. 6 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia. 7 Ma Pani/Pan prawo do: – żądania udostępniania swoich danych osobowych, – ich sprostowania, – ich usunięcia, – ograniczenia przetwarzania, – przenoszenia danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem, – wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a. 9 Uprawnienia, o których mowa w punktach 7 i 8 może Pani/Pan realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: sekretariat@sck-solec.com 10 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim bądź zawarcia umowy albo załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania a w przypadku rozliczeń finansowych – danych niezbędnych do wystawienia dokumentów księgowych, nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3. ​11 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.