Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Soleckiego Centrum Kultury. Dane kontaktowe administratora to: Soleckie Centrum Kultury, ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1, 86-050 Solec Kujawski, tel. 052 387 01 57, e-mail: sekretariat@sck-solec.com

 

 1. Dyrektor będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 1. wykonywać zadania realizowane w Soleckim Centrum Kultury należące do zadań własnych instytucji lub instytucji powierzonych,

 2. prowadzić postępowania w należących do właściwości Dyrektora sprawach indywidualnych,

 3. wypełniać obowiązki prawne ciążące na Dyrektorze,

 4. wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

 1. niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 3. Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. W niektórych sytuacjach Dyrektor ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów. Dyrektor może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

 1. osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Soleckiego Centrum Kultury, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

 2. podmiotom przetwarzającym – którym Dyrektor zleci czynności wymagające przetwarzania danych,

 3. innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, dostawcom systemów mailingowych.

 

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

 

 1. Ma Pan/Pan prawo do:

 • żądania udostępniania swoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • przenoszenia danych osobowych;

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;

 • wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadań realizowanych w Soleckim Centrum Kultury, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalzał/a.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.