Szukaj

Konkurs Fotograficzny – Mój ulubiony zakątek

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„ Mój ulubiony zakątek Solca…”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego (zwanego dalej – Konkursem) jest Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim (zwane dalej – Organizatorem).
 2. Konkurs Fotograficzny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Soleckiego Centrum Kultury.
 4. Konkurs jest adresowany do wszystkich osób z podziałem na trzy kategorie wiekowe
 • dzieci do 12 roku życia,
 • młodzież do 16 roku życia,
 • osoby powyżej 16 roku życia.
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i zostaną przekazane do Organizatora, w terminie do 12.06.2024 r. .
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas „Dni Solca” 14.06.2024 r. .

§ 2 Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Solec Kujawski.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy Konkursu (pracownicy Soleckiego Centrum Kultury) oraz Jurorzy. 
 3. Konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki: 
 • fotografia musi zostać wykonana samodzielnie,
 • technika wykonania – fotografia cyfrowa,
 • praca konkursowa powinna przedstawiać dowolnie zinterpretowany temat Konkursu,
 • wielkość przesłanego pliku nie może przekraczać 5Mb.
 1. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zdjęcie.
 2. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem i udziałem w Konkursie.
 3. Każda praca powinna być przesłana do Organizatora Konkursu drogą elektroniczną. Mail powinien zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, wiek i dane kontaktowe. W przypadku osób niepełnoletnich, podany kontakt powinien być do rodziców lub opiekuna prawnego.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora drogą elektroniczną lub osobiście klauzuli informacyjnej RODO (druk do pobrania na www.sck-solec.com) do 12.06.2024 r. W imieniu osób niepełnoletnich klauzulę tą składa rodzic lub opiekun prawny – jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej.
 5. Prace dostarczone po określonym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
 6. Prace konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: marketing@sck-solec.com w terminie do 12.06.2024.
 7. Praca przekazana na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną pracę osoby biorącej udział w Konkursie. Nie może być obciążona prawami na rzecz osób trzecich. Praca przekazana na konkurs nie może stanowić plagiatu, być kopią, lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.

§ 4 Jury

 1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Do zadań jury należy: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, ocena prac, przyznanie nagród.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niezgodnych z Regulaminem, nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.
 4. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania bezstronności przy ocenie prac konkursowych. 
 5. Członkowie Jury przy ocenie prac nie będą znali danych personalnych Uczestników Konkursu.
 6. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

§ 5 Nagrody

 1. Organizatorzy uhonorują nagrodami laureatów Konkursu oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 2. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana zostanie na stronie internetowej Soleckiego Centrum Kultury w zakładce Dni Solca.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:
 1. akceptuje niniejszy Regulamin,
 2. jest autorem pracy oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac,
 3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.);
 1. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach i/lub w związku z pracami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

Zobacz
Podobne

Wakacje z SCK

Wakacje! Znowu są wakacje! To czas dobrej zabawy i spełniania pragnień, ale jest to też idealny czas na próbowanie nowych aktywności!DOŁĄCZ DO NASZEJ LISTY MAILINGOWEJ!

Otrzymasz najnowsze informację związane z Soleckim Centrum Kultury.