Szukaj

Konkurs Plastyczny – Solec Kujawski i moja rodzina

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Solec i moja rodzina”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego (zwanego dalej – Konkursem) jest Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim (zwane dalej – Organizatorem).
 2. Konkurs Plastyczny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Soleckiego Centrum Kultury.
 4. Konkurs jest adresowany do dzieci w III kategoriach wiekowych: 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 14 lat, zwanych dalej Uczestnikami.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 6. W Konkursie wezmą udział prace plastyczne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie i zostaną przekazane do Organizatora, w terminie do 12.06.2024 r. .
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas „Dni Solca” 14.06.2024 r. .

§ 2 Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Solec Kujawski .
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy Konkursu (pracownicy Soleckiego Centrum Kultury) oraz Jurorzy.
 3. Konkurs ma charakter indywidualny, pod uwagę nie będą brane prace grupowe. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki: 
 • praca musi zostać wykonana samodzielnie,
 • format A-3,
 • technika: dowolna,
 • praca konkursowa powinna przedstawiać dowolnie zinterpretowany temat Konkursu.
 1. Każda praca konkursowa powinna być opisana na rewersie i zawierać: 
 • imię i nazwisko,
 • wiek,
 • dane kontaktowe.
 1. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem i udziałem w Konkursie.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora pracy konkursowej oraz klauzuli informacyjnej RODO (druk do pobrania na www.sck-solec.com) do 12.06.2024 r. W imieniu osób niepełnoletnich klauzulę tą składa rodzic lub opiekun prawny – jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej.
 3. Prace dostarczone po określonym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
 4. Praca przekazana na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną pracę osoby biorącej udział w Konkursie. Nie może być obciążona prawami na rzecz osób trzecich. Praca przekazana na konkurs nie może stanowić plagiatu, być kopią, lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.
 5. Prace konkursowe można przesłać lub dostarczyć w terminie do 12.06.2024 r. , w godzinach od 8:00 – 16:00 do Sekretariatu Soleckiego Centrum Kultury lub na adres Soleckie Centrum Kultury, Generała Stefana Roweckiego „Grota”1, 86-050 Solec Kujawski z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Solec i moja rodzina”.

§ 4 Jury

 1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Do zadań jury należy: kwalifikacja do oceny nadesłanych prac, ocena prac, przyznanie nagród.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niezgodnych z Regulaminem, nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu.
 4. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania bezstronności przy ocenie prac konkursowych. 
 5. Członkowie Jury przy ocenie prac nie będą znali danych personalnych Uczestników Konkursu.
 6. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

§ 5 Nagrody

 1. Organizatorzy uhonorują nagrodami laureatów konkursu oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 2. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Soleckiego Centrum Kultury w zakładce Dni Solca.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
 3. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:
 1. akceptuje niniejszy Regulamin,
 2. jest autorem pracy oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac,
 3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.);
 1. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach i/lub w związku z pracami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

Zobacz
Podobne

Wakacje z SCK

Wakacje! Znowu są wakacje! To czas dobrej zabawy i spełniania pragnień, ale jest to też idealny czas na próbowanie nowych aktywności!DOŁĄCZ DO NASZEJ LISTY MAILINGOWEJ!

Otrzymasz najnowsze informację związane z Soleckim Centrum Kultury.